CAMPUS NAHON

02 687 74 83

CAMPUS LIPSIUS

02 687 82 46

Economie-Wiskunde

Overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.

In de 3e graad bestuderen de leerlingen de economie op een analytische manier.
Dit vak bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

​Algemene economie

Je bestudeert de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de invloed van externe effecten, de inkomensvorming en haar invloed op de armoede, de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

Bedrijfswetenschappen

Hier gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en te verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. Budgetten worden opgesteld en de organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening en de balanced scorecard.

De studie van de economie veronderstelt een ruime realiteitszin, een accuraat beoordelingsvermogen en een brede kijk op de maatschappij (actualiteit) waarin vele facetten tegelijk elkaar wederzijds beïnvloeden.

Wiskunde

Wiskunde is een formele wetenschap, waarin patronen en structuren bestudeerd worden. Met strikt logische redeneringen doet de wiskunde uitspraken (stellingen) over gedefinieerde objecten en formuleert de verbanden ertussen. In de wiskunde onderscheiden we een aantal hoofdgebieden. In de studierichtingen met een component wiskunde komen de volgende disciplines aan bod: rekenkunde, algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.

  • ​De reeds gekende natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen diepen we verder uit in de rekenkunde. We komen tot een nieuw getalbegrip: de complexe getallen.
  • In de algebra ontwikkelen we algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan.
  • De meetkunde geeft ons inzicht in ruimtelijke situaties en we maken kennis met de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules.
  • De analyse leert ons technieken om het gedrag van functies van één variabele te bestuderen en te beschrijven. Naast de eigenschappen van de basisfuncties bestuderen we uitgebreid limieten, afgeleiden en integralen.
  • Statistiek levert methodes voor het verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren van gegevens. In dit domein kunnen we de link onderzoeken met maatschappelijke, economische en wetenschappelijke fenomenen. We leggen ook de basis voor de statistiek in het hoger onderwijs.
  • In de kansrekening leren we technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

In de studierichting met de component wiskunde beogen we met het onderwijs in de wiskunde een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Wiskunde is een vak waar het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt de wiskunde bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. In de wiskunde hanteren we een werkwijze die steunt op de principes van eenvoud, zuinigheid en esthetiek, zowel in de redeneringen als in de voorstellingen. Deze principes kunnen voor jou bijdragen tot een houding van bewondering en verwondering voor de vele merkwaar¬digheden die zich voordoen in de wereld van getal en vorm 

Economie 4u. wiskunde

Economie 5u. wiskunde

logo ft

Het Sint-Martinuscollege Overijse staat voor kwaliteitsvol onderwijs in een open zorgzame, Nederlandstalige school, die vanuit christelijke waarden, in openheid en dialoog met alle betrokkenen, jongeren laat groeien tot creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

CAMPUS LIPSIUS
1e en 2e graad
CAMPUS NAHON
3e graad
Sint-Martinuscollege Overijse · Schoolreglement · Contact · Aanmelden