Doorstroomfinaliteit

Overzicht richtingen finaliteit Doorstroom.

Terminologie:

Cesuurdoelen = richting-specifieke doelen die leerlingen binnen een bepaald vak voorbereiden op de vervolgrichting(en) in de 3e graad.

Verdiepte basis = met het oog op een gerichte oriëntering naar inhoudelijk sterk geprofileerde studierichtingen in de 3e graad is er een verdieping van de basisvorming voor een aantal vakken in de doorstroomfinaliteit.

1. Economische Wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend)Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde

Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie.

Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht .

Cesuurdoelen voor wiskunde.

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?

2. Humane Wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend).Je combineert een brede waaier algemene vorming met filosofie en psychologie . Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. 

Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. 

Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies.

Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing.

Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema's; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders.

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?

3. Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend). 

Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Cesuurdoelen voor biologie: homeostase, biodiversiteit en interactie tussen organismen.

Cesuurdelen voor chemie: samenhang tussen chemische structuren en de eigenschappen van atomen/stoffen, IUPAC-naamgeving, reactietypes, kwantitatieve aspecten 

Cesuurdoelen voor fysica: licht en straling, statica, energieomzettingen, thermodynamica en elektrodynamica 

Onderzoeks- en labovaardigheden.

Cesuurdoelen voor wiskunde.

Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?


4. Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend).

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. 

De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Cesuurdoelen voor Latijn.

Cesuurdoelen voor wiskunde.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie, fysica.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?

Video Latijn

5. Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend) .

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Bovendien krijgen zij Duits als een extra vreemde taal

De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Communicatiewetenschappen

Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden.

Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen.

Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden.

Verdiepte basisvorming voor chemie, fysica, wiskunde.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?6. Maatschappij - en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden) richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.

Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit? Wil je je graag verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie? 

Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen de ideale keuze. Je krijgt veel theorie, maar je legt ook de verbanden naar de samenleving. Je leert nadenken over wie we zijn, over goed en kwaad, de zin van het leven. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal.

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een brede, algemene vorming.

Je krijgt de Inleiding tot filosofie over mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven; begrippen, stromingen en visies.

Sociologie en psychologie: theorie en wetenschappelijke begrippen, verbanden zien in de samenleving, bij de mens en zijn gedrag, persoonlijkheidsvorming, communicatie en sociaal gedrag; begrippen, kenmerken van de hedendaagse samenleving, domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders.

Theoretische en abstracte leerinhouden verwerken (met een link naar psychologie, pedagogie, sociologie, filosofie en natuurwetenschappen).

We helpen jou om je communicatieve vaardigheden te versterken maar ook het kritisch leren omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?

7. Bedrijfswetenschappen

In de richting bedrijfswetenschappen ( domeingebonden) combineer je een brede waaier algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Je hebt interesse in economie, ondernemen, toegepaste informatica en communicatie . Je maakt kennis met het keuzegedrag van de producent en de consument, marktwerking, internationale handel, boekhouden (accounting), toegepaste bedrijfswetenschappen, (vennootschaps-)recht en aspecten van marketing. 

Toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen (Engels, Frans en Duits).

Wat is de inhoud van het lessenpakket?

Je leert inzicht krijgen in complexe leerinhouden en verbanden leggen. Logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten ben je bereid de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden te doorgronden.

Je krijgt een uitgebreid pakket economie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek dan in Economische wetenschappen.

De richting omvat 4 uur wiskunde ( verdiepte basisvorming) en basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis.

Wat biedt SMO binnen deze studierichting aan in de derde graad?


Video studiedomein economie & organisatie

Terug naar overzicht 2e graad


Informatie over de 2e graad

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x