FAQ

Aanmelden en inschrijven

Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Alle kinderen, ook kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) melden zich aan tijdens eenzelfde periode.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?​

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven. 
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Wanneer loopt de aanmeldperiode?

De aanmeldperiode start op maandag 25 maart 2024 om 14u00 en eindigt op vrijdag 19 april 2024 om 14u00.

Waar kan ik terecht met vragen over aanmelden?

Alle informatie over aanmelden kan u terugvinden op de website van aanmelden.school.

Hoe moet je een meerling aanmelden?

Voor ieder kind maakt u een aanmelding. Indien één van beide een T-nummer (dus een toewijzing) krijgt voor het Sint-Martinuscollege, zal het andere kind ook mee opgenomen worden (eventueel gebeurt dit achteraf).

Waarover moet je beschikken om je kind aan te melden voor het Sint-Martinuscollege of voor andere scholen?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • de Kids-ID
  • de ISI+ kaart
  • een klever van het ziekenfonds
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Wanneer weet ik of ik een plaats heb in het Sint-Martinuscollege?

Op 07 mei 2024 wordt er gecommuniceerd. Alle communicatie verloopt via uw mailbox. Via uw account op www.aanmelden.school kunt u alles opvolgen.

Wat als je 2 kinderen wil inschrijven in het eerste jaar?

Je moet beide kinderen apart inschrijven, maar als je dezelfde voorkeurscholen opgeeft voor beiden, zal het systeem hen allebei aan dezelfde school toewijzen.

Wat indien de schoolvoorkeur bestaat uit scholen van de druivenstreek, én een Brusselse school?

De Brussels scholen zitten niet mee in het aanmeldingssysteem van Vlaams-Brabant. U kan dan in verschillende scholen aanmelden. U moet uw T-ticket niet verzilveren in de school waar u uiteindelijk niet voor kiest en dan gaat uw plaats daar naar een volgende leerling op de reservelijst.

​Meld je aan voor 1A of 1B?

Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs zullen behalen, melden aan voor 1A. Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet zullen behalen, melden aan voor 1B. 
Twijfel je of je kind het getuigschrift zal behalen, contacteer de basisschool of het CLB. 
Is er nog geen duidelijkheid bij het aanmelden of je kind het getuigschrift zal halen, dan heb je de mogelijkheid om zowel voor 1A als voor 1B aan te melden.

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven?​

Volgende kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven:

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in Sint-Martinuscollege Overijse. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die tot dezelfde leefentiteit behoren (zie rubriek wie wordt als broer of zus beschouwd).
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.

De voorrangsgroepen moeten zich ook aanmelden tijdens dezelfde aanmeldperiode (25/03/2024 14u00 tot en met 19/04/2024 14u00). Bij de toewijzing krijgen zij wel voorrang in de school van broer/zus of ouder die personeelslid is in die betreffende secundaire school.

Opgelet: zij krijgen enkel voorrang in de secundaire school waarin de broer/zus of ouder die personeelslid is zich bevindt. Zij krijgen dus geen voorrang in alle deelnemende scholen. 

Wie wordt als broer of zus beschouwd?

Broers en zussen zijn kinderen die tot "eenzelfde leefentiteit" behoren.

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

 • Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb.stiefbroers en -zussen).

Wat als je een kind met voorrang vergeet aan te melden?​

Meld je je kind niet aan, dan verliest het zijn/haar voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus of als ouder (personeelslid) kan dan pas vanaf 14 mei. Dit kan enkel als er in die school op dat moment nog vrije plaatsen zijn.

Kan men ervan uitgaan dat broers/zussen sowieso bij SMO mogen inschrijven?

Broers en zussen hebben voorrang, maar die voorrang geldt enkel als je je aanmeldt. Als je dat vergeet vervalt de voorrang en is er mogelijk geen plaats meer.

Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in 1A?

In 1A zijn er 230 plaatsen beschikbaar.

Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in 1B?

In 1B zijn er 24 plaatsen beschikbaar.

Hebben kinderen van personeelsleden van de Katholieke Scholen Druivenstreek voorrang?

Neen, enkel de kinderen van personeelsleden van het Sint-Martinuscollege hebben voorrang.

Uit welke lagere scholen komen de leerlingen van het Sint-Martinuscollege?

Onze leerlingen komen uit alle lagere scholen van het wervingsgebied (Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren). Uiteraard zijn kinderen van het GO! of uit de gemeentelijke lagere scholen evenzeer welkom als deze uit de katholieke lagere scholen.

Ik woon te Overijse, heb ik dan voorrang ten opzichte van inwoners van bijvoorbeeld Huldenberg?

In het secundair onderwijs is er geen wettelijke voorrangsregeling op basis van afstand.

Moet ik ook aanmelden via "aanmelden.school" als ik mijn kind vanaf het tweede jaar wil inschrijven?

Neen, u werkt dan niet via aanmelden.school! 

U meldt uw kind aan via de website van onze school (rubriek inschrijvingen). U vult het aanmeldformulier in en vervolgens neemt de leerlingenadministratie contact met u op. 


Mijn kind loopt school in Wallonië en volgt er immersieonderwijs. Kan het overstappen naar het Vlaams onderwijs?

Ja, dat kan. In overleg onderzoeken we wat er haalbaar is voor uw kind. Immersie biedt niet dezelfde voorbereiding als een Nederlandstalige lagere school. Toch boeken we successen.

Zijn er veel mensen die bij de aanmelding op de wachtlijst belanden?

Onze ervaring is dat we bij de aanmelding meer leerlingen noteren (en dus een wachtlijst hebben). Bij de echte inschrijving stellen we vast dat we doorgaans onder ons maximum eindigen.

Moet ik voor de effectieve inschrijving (het verzilveren van mijn T-nummer) naar school komen?

Dit zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Zorg

Bestaan er inhaallessen of 'vragenuurtjes' op SMO?

Er worden geen structureel ingeplande inhaallessen meer georganiseerd. In afspraak met de vakleerkracht kunnen dergelijke momenten wel op maat georganiseerd worden. Voor de leerlingen van de 1e graad is er bovendien ook BZL (Begeleid zelfstandig leren) waar extra ondersteuning kan gegeven worden. Voor de hogere graden worden er op bepaalde momenten vormen van 'Learn@school' georganiseerd, waar leerlingen op vrijwillige basis op school blijven studeren en waar ook vakleerkrachten standby zijn om uitleg te geven waar nodig.

Welke dyslexiesoftware bevelen jullie aan?

In heel wat lagere scholen in ons wervingsgebied wordt er gewerkt met Sprint. Onze school volgt ook die ingeslagen weg.

Kan mijn kind kiezen met wie het in de klas zit?

U kunt 2 namen noteren met wie uw kind bij voorkeur in de klas zit. De samenstelling van de klassen is altijd een complex verhaal. Als school doen we ons uiterste best om met minstens één gekozen leerling samen te zitten.

Hoe verlopen de intakegesprekken?

Tijdens de inschrijving kan u aanduiden of u een intakegesprek wenst. De leerlingbegeleiding contacteert u vervolgens. De gesprekken gebeuren of “live” of virtueel.

Wat zijn de nieuwe benamingen voor ASO, TSO en BSO?

In de toekomst zullen we spreken over doorstroom (domeingebonden of domeinoverschrijdende studierichtingen), dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht. Die benamingen worden pas vanaf de tweede graad gebruikt.

Wie beslist er of mijn kind naar 1B gaat?

In principe hebt u al gesprekken gehad met de zorgleerkracht, het CLB, de leerkrachten van de lagere school. Zij zijn het beste informatiekanaal over de talenten van uw kind. Volgens de wetgever zijn dit de toelatingsvoorwaarden voor 1B: 

 • Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs.
 • Je hebt geen 6e leerjaar gevolgd en je wordt ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 jaar.

Ik heb een kind met een beperking. In welke mate kan het in het Sint-Martinuscollege terecht?

Contacteer ons, we zoeken samen uit wat de draagkracht is van de school en welke haalbare aanpassingen er moeten gebeuren om uw kind in onze school te onthalen.

Wordt er rekening gehouden met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,…?

Bij uw inschrijving kan u aanduiden of u een intakegesprek wil met de leerlingenbegeleiding om met hen te bekijken welke ondersteuning de leerling nodig heeft. De leerlingbegeleiding gaat dan samen met u op zoek naar de beste begeleiding van uw kind. Dit betekent dat we intens en op maat  samenwerken. Leerkrachten houden rekening met de afspraken tussen kind, ouder en leerlingbegeleiding.

Wordt de zorg 1 op 1 of in groep georganiseerd?

Dat is afhankelijk van welke zorg er moet geboden worden. We werken met zorg op maat. Dit wordt individueel besproken met de leerlingbegeleiding.

Is er ruimte op school voor kinderen die uit type 9 komen?

We kijken samen naar wat er haalbaar is voor u, uw kind en voor ons.

Zijn er aparte examenlokalen voor leerlingen met zorg?

Neen, onze visie over aparte examenlokalen is gewijzigd: we bieden alle kinderen evenveel zorg aan. Dat is basiszorg. Leerlingen met extra zorg kunnen in samenspraak met de leerlingbegeleiding een aangepast examen krijgen. De examentoezichter is hiervan op de hoogte om mee een oogje in het zeil te houden.

Kan mijn kind werken met een laptop met bijvoorbeeld Sprint?

Geen enkel probleem, tijdens het intakegesprek kunt u in contact komen met onze leerlingbegeleiding. Samen met u kijken ze naar de beste oplossing voor uw kind. De leerlingen die met Sprint werken kunnen dit programma op hun schoollaptop laten installeren.

Hoeveel tijd zou mijn kind na schooltijd voor school moeten werken?

De tijd die leerlingen na schooltijd werken is afhankelijk van kind tot kind. Een aanbeveling is dat kinderen op dagbasis ongeveer 90 minuten efficiënt werken voor school. In de loop der jaren zal de gespendeerde tijd wat meer worden. In ieder geval hopen we dat kinderen van het eerste jaar ook vooral veel tijd maken om (buiten) te spelen.

Aan de schoolpoort hoor ik ouders klagen over de zorg in het Sint-Martinuscollege. Is dit terecht?

Als school doen we onze uiterste best om samen met de ouders de beste begeleiding van het kind op te stellen. We verwachten dat ouders met ons open communiceren. Onze school is een lerende organisatie. Soms hebben we geen pasklare antwoorden of kunnen we alle noden van ouders of kinderen niet oplossen. Onze school investeert ieder jaar enorm in de leerlingbegeleiding, maar we hebben ook blinde vlekken. Doorgaans komen we er samen wel uit, zeker wanneer de verwachtingen van ouders, kind en school realistisch zijn.

Pedagogisch

Krijgt mijn kind een laptop op school?

Alle informatie met betrekking tot laptops op SMO kan u terugvinden via onderstaande link.

Ik merk op sociale media dat jullie steeds op zoek zijn naar personeel. Is er een groot personeelsverloop in de school?

Het personeelsverloop in onze school is normaal. In heel Vlaanderen kampen we met een lerarentekort. Leerkracht zijn is een knelpuntberoep. Indien u wenst over te stappen naar het onderwijs is dit hét moment om de overstap te wagen. Interesse? Contacteer onze directie!

Wat is de inhoud van de projecten in het eerste jaar?

We bieden projecten aan waardoor de leerlingen kennismaken met opties in het tweede jaar. Het zijn kennismakingsmomenten die ongeveer 4-tal weken duren. De projecten worden gegeven in een doorschuifsysteem waardoor alle leerlingen met de 6 projecten kennismaken. We stappen met de leerlingen binnen in de wereld van economie, kunst en creatie, STEM (Science, Technics, Engineering, Mathematics), talen, sociale vorming en technologie.

Wordt er op het Sint-Martinuscollege ook een sportrichting aangeboden in het tweede jaar of vanaf de tweede graad?

Neen, “sportrichtingen” vergen grote investeringen in infrastructuur. In onze scholengemeenschap Drieklank is ZAVO het aanspreekkanaal.

Kan je op het Sint-Martinuscollege ook kiezen voor zedenleer of islam?

Neen, in geen enkele school van het Katholiek Onderwijs wordt er zedenleer of islamitische godsdienst aangeboden. De lessen “godsdienst” zijn boeiend voor alle geloofsovertuigingen of vrijzinnigen. Uiteraard ben je ook bij ons welkom wanneer je in de lagere school zedenleer of islam gevolgd hebt. We vragen vooral dat je het opvoedingsproject en onze christelijke visie respecteert.

Wat is het verschil tussen 1A en 1B?

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.
Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.
Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.
Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.
Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.


Wat is het verschil tussen 2 BEM en 2 BOP?

In 2 BEM worden de leerlingen klaargestoomd voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 2 BOP is een unieke richting: leerlingen kunnen hier op adem komen en worden hier voorbereid om de overstap te maken naar doorstroom of dubbele finaliteit of arbeidsmarktgericht. Het is logisch dat het tempo en het niveau voor Frans, Nederlands en wiskunde hier hoger ligt.

Kan ik ook Grieks volgen op het Sint-Martinuscollege?

Neen, in onze school bieden we enkel een initiatie Grieks in 1A met Latijn aan. Binnen onze scholengemeenschap Drieklank is HHC (Wezembeek-Oppem) de enige aanbieder van Grieks.

Ik kies in het eerste jaar voor Klassieke Talen Latijn, kan ik dan in het tweede jaar overstappen naar een optie zonder Latijn?

Ja, dat kan! Er is zelfs geen groot inhoudelijk verschil voor de algemene vorming (Nederlands, Frans, wiskunde…) tussen 1 A mét of zonder Latijn.

Welke richtingen bestaan er in het tweede jaar?

In het tweede jaar kunnen de leerlingen kiezen voor volgende basisopties: Klassieke Talen Latijn, Moderne Talen & Wetenschappen (nadruk op de component moderne talen), Economie & Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM-wetenschappen. Meer informatie over onze studierichtingen in het tweede jaar vindt u via onderstaande link.

Wat betekent BZL?

Tijdens BZL werken we aan het Begeleid Zelfstandig Leren van onze leerlingen. Het doel is te remediëren (gericht hulp bieden om problemen op te lossen) en te differentiëren (nieuwe, eenvoudige of uitdagende oefeningen oplossen) voor Frans, Nederlands en wiskunde.

1 uur BZL per week, en toch 3 vakken?

Inderdaad, afhankelijk van waar een leerling op een bepaald moment het meest nood aan heeft, wordt er door die leerling tijdens BZL gewerkt aan wiskunde, Frans of Nederlands en ligt de focus op remediëring of op verdieping/uitbreiding.

Wat is een OLC?

OLC staat voor 'Open leercentrum'. Hier kunnen de leerlingen op vrijwillige basis komen werken. Dat kan individueel of in kleine groepjes voor een groepswerk of om elkaar uitleg te geven of te helpen. Het OLC is open tijdens speeltijden en na school tot 16.30u, maar ook tijdens de lessen is het OLC open voor leerlingen die daar met toestemming van de vakleerkracht kunnen komen werken of voor leerlingen met studie. We hanteren er het principe van een studiebibliotheek: er is toezicht, leerlingen komen op vrijwillige basis, maar worden ook dadelijk weggestuurd wanneer ze te luidruchtig zijn of zich niet aan de afspraken houden en daardoor de rustige werksfeer verstoren.

Wat betekent OKAN?

OKAN is het letterwoord voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers. We onthalen hier vluchtelingen, kinderen van expats, nieuwe inwoners van België. Samengevat is OKAN een “bad” Nederlands gedurende 32 lesuren per week. De toelatingsvoorwaarden zijn duidelijk afgebakend door de overheid. Interesse? Contacteer onze school!

Zijn er STEM-richtingen in de tweede graad?

Onze school biedt enkel een kennismaking aan met STEM in de eerste graad. In de tweede graad hebben we een breed aanbod. We bieden geen echte STEM richting aan, wél de doorstroomrichting Natuurwetenschappen. Leerlingen die extra STEM wensen verwijzen we graag door naar andere scholen van scholengemeenschap Drieklank.

Wat betekent STEM?

Stem is het letterwoord voor Science, Technics, Engineering en Mathematics. Het is een richting die zich richt op leerlingen met interesse voor wiskunde en wetenschappen. In een aantal scholen spreekt men over STEAM. De A staat dan voor ARTS (kunst).

In een aantal scholen wordt er Engels vanaf het eerste jaar aangeboden. Is dit in het Sint-Martinuscollege ook?

Neen, doorgaans wordt in de scholen van het Katholiek Onderwijs het vak Engels pas aangeboden vanaf het tweede jaar.

Biedt SMO ook algemene vorming aan in een andere taal dan Nederlands (CLIL)?

Nee, ondanks het feit dat CLIL-onderwijs als bijzonder leerrijk ervaren wordt, zetten we in op Nederlands. We ervaren dat onze leerlingen er alle baat bij hebben om hun Nederlands te versterken.

Wordt er in de lessen LO ook zwemles aangeboden?

Afhankelijk van het aantal beschikbare zwembanen/zwemuren die ons door de gemeente aangeboden worden, organiseren we zwemlessen voor 1 of meerdere jaren. Dit schooljaar wordt er enkel gezwommen door de leerlingen van de 1e graad. De zwemlessen worden niet wekelijks gepland, eerder in periodes. Tot en met de herfstvakantie gaan we vaak niet zwemmen omdat we dan willen profiteren van het betere weer. Dat wil niet zeggen dat er niet al een klas vroeger gaat zwemmen. Na de herfstvakantie gaat er een klas meestal een periode van enkele weken zwemmen, wanneer een andere klas dan enkele weken les heeft in de sporthal.

Varia

Gaan de kinderen op reis tijdens het schooljaar?

In “normale” tijden hebben we een tweedaagse in al onze jaren. Ook organiseren we sporadisch reizen, soms tijdens de schoolvakantie. Zo hebben we reizen naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen op onze planning staan.

Het Sint-Martinuscollege is een erg grote school. Ik hoor dat de eetzalen ’s middags te klein zijn. Hoe lossen jullie dat op?

’s Middags mogen de leerlingen kiezen waar ze eten: in de eetzaal, onder de veranda of onder één van onze tenten, in openlucht. De locaties zijn goed afgesproken en steeds onder toezicht. Er zijn leerlingen die er bewust voor kiezen om winter en zomer buiten te eten om zo wat meer van de groene buitenruimte te genieten en/of tot rust te komen.

Kan er gesport worden op school?

Tijdens de speeltijd en de middagpauze is er ruimte voor sport. Leerlingen kunnen basketten, voetballen of pingpongen (op tafels ons geschonken door de ouderraad).

Is er avondstudie in het Sint-Martinuscollege?

Er is avondstudie van 15.15 uur tot 16.30 uur  (op woensdag en vrijdag is er geen studie). In de studie verwachten we van leerlingen dat ze rustig werken voor school. Wie de studie stoort, kan geweigerd worden. Na 16.30 uur biedt de school geen opvangmogelijkheid aan. We kunnen steeds in overleg naar een oplossing zoeken.

Mijn kind komt met de fiets naar school. Zijn er voldoende fietsenstallingen?

Meer dan 50% van de leerlingen komt bij goed weer met de fiets naar school. Tijdens de coronacrisis zagen we dit aantal stijgen en breidden we onze fietsenstallingen uit!

Is de school goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Vanuit het wervingsgebied (Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren) is de school goed bereikbaar. We verwijzen u graag door naar de websites van De Lijn of TEC voor de recentste informatie.

Mag ik op school een hoofddoek dragen?

Op school dragen onze jongeren geen hoofddeksel. Het dragen van een hoofddoek is met andere woorden ook niet toegestaan.

Wordt er voeding verkocht op school?

De bedoeling is dat de leerlingen zelf hun lunch en eventueel een versnapering meebrengen. Op school worden er geen voedingswaren of “klassieke” frisdranken verkocht. De leerlingen mogen de school ook niet verlaten om iets te gaan kopen.

Er zijn waterfonteinen. In de wintermaanden wordt er wel soep aangeboden en de leerlingen kunnen ook altijd een stuk fruit krijgen bij het secretariaat.

Mag mijn kind ’s middags naar huis om te eten?

Doorgaans gebruiken we een perimeter van 600 meter rond de school om deze toestemming te verlenen. Bovendien moet er steeds een ouder aanwezig zijn tijdens de middag. We geven doorgaans ook geen toestemming indien u iedere middag uw kind voor het middagmaal komt ophalen. Uiteraard zijn er uitzonderlijke omstandigheden (bv. ziekte) waar we uitzonderingen voor toestaan. Contacteer ons, samen zoeken we de beste oplossing.

Zijn er warme maaltijden op school?

Neen, die service verlenen we tot op heden niet. Tijdens de wintermaanden verkopen we wel soep.

Wordt er veel Frans gesproken tijdens de speeltijden?

Op school onthalen we meer Nederlandstalige leerlingen dan anderstaligen. Toch weten we dat een aantal anderstaligen tijdens hun ontspanningsmomenten hun moedertaal spreken. Onder andere door de aanwezigheid van OKAN (een OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) worden er soms heel wat talen gesproken tijdens de ontspanningsmomenten. Op alle mogelijke manier moedigen we het gebruik van het Nederlands aan.

Hoeveel klassen zijn er in het eerste jaar?

Er zijn 10 klassen 1A, waarvan 3 of 4 met Latijn en 2 klassen 1B.

Hoe groot zijn de klassen in het eerste jaar?

In 1A zitten er in de klassen tussen de 18-25 leerlingen. In 1B zitten er maximum 15 leerlingen, maar meestal minder (gemiddeld 8). Doorheen het jaar gebeuren er vaak klaswissels waardoor de klasgroottes kunnen wijzigen.

Is school lopen in het Sint-Martinuscollege duur?

In tegenstelling tot de lagere school is er in het secundair onderwijs geen maximumfactuur. Als school doen we onze uiterste best om de schoolkosten niet te laten oplopen. Een boekenpakket van het eerste jaar kost ± 300 euro. Doorheen het jaar zijn er nog kosten voor kopieën en benodigdheden en worden er een aantal activiteiten georganiseerd die apart aangerekend worden. Ook daar rekent u best op ± 300 euro.

Een overzicht kan u terugvinden in ons schoolreglement via onderstaande knop.close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x