Latijn - moderne talen

Latijn

In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

Na verschillende jaren van volgehouden studie kan je als leerling(e) van de derde graad je aandacht richten op de essentie van de klassieke studies: originele literaire teksten, behorend tot de wereldliteratuur, begrijpen en ermee in dialoog treden.

De studie van Latijnse teksten biedt voor jou uitgelezen kansen om :

  • Je gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;
  • Je cultuurhistorisch besef te verruimen;
  • Een kritische houding tegenover jezelf en onze maatschappij te ontwikkelen;
  • Je persoonlijkheid te vormen en je humaniteit te bevorderen.

Tekststudie omvat drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en verruimd:


Taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid.
Lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en inhoudelijke en stilistische analyse.
Cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.

Het curriculum omvat de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epischehet lyrischehet retorischehet filosofischehet historiografische en het juridische.
Epiek en lyriek komen ruim aan bod in het eerste leerjaar van de derde graad, de andere vier aspecten worden vooral in het tweede leerjaar bestudeerd.

Bij deze studie wordt ook gestreefd naar een groot aantal vaardigheden en attitudes die transferabel zijn naar andere domeinen en een vruchtbare voedingsbodem vormen voor succes in het hogeronderwijs. Recent onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die tijdens hun middelbare studies een richting met Latijn hebben gevolgd, grote slaagkansen hebben aan de hogeschool of universiteit. Zij hebben zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die hen in staat stellen de grote hoeveelheid leerstof structureel te verwerken.

Moderne talen

"Een vreemde taal leren is alsof je een ander mens wordt." – Haruki Murakami.
De kennis van vreemde talen verruimt je blik op de wereld en opent deuren. In het hoger onderwijs zal je heel wat teksten aangeboden krijgen in een vreemde taal. In je latere beroepsleven zal een ruime talenkennis eveneens een troef zijn. Meertaligheid leidt ook tot een andere breinstructuur, je wordt er als het ware slimmer van.

In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

Communicatieve vaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) vergemakkelijkt niet alleen het contact met anderstaligen, maar verruimt ook de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen. Via de lees- en beeldcultuur en de actualiteit, komen we in contact met een anderstalige wereld en dus ook met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking kan betekenen.

Met het oog op de vereiste lexicale (woordenschat) en grammaticale onderbouw van de taalbeheersing willen we in de richtingen met moderne talen meer aandacht besteden aan het denken in en over taal. Inzicht in het functioneren van een taal is immers een hoeksteen van een vlotte taalbeheersing.

Daarnaast willen we onze leerlingen via begrijpend lezen laten kennismaken met de schoonheid van (anderstalige) literatuur. Behalve ontspanning biedt literatuur ook een ethisch kader: ze doet ons nadenken over de manier waarop mensen hier en elders naar de wereld kijken en met elkaar omgaan, en over de normen en waarden die zij daarbij hanteren.

Onderricht in vreemde talen speelt dus een grote rol bij het ontwikkelen van een open en kritische geest en stimuleert belangrijke maatschappelijke attitudes, zoals zelfvertrouwen, spreekdurf, luisterbereidheid, beheersing van omgangsvormen, bereidheid om iets van zichzelf prijs te geven en zin voor precisie.

Lessentabel


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x