Latijn - wetenschappen

Latijn

In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

Na verschillende jaren van volgehouden studie kan je als leerling(e) van de derde graad je aandacht richten op de essentie van de klassieke studies: originele literaire teksten, behorend tot de wereldliteratuur, begrijpen en ermee in dialoog treden.

De studie van Latijnse teksten biedt voor jou uitgelezen kansen om :

  • Je gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;
  • Je cultuurhistorisch besef te verruimen;
  • Een kritische houding tegenover jezelf en onze maatschappij te ontwikkelen;
  • Je persoonlijkheid te vormen en je humaniteit te bevorderen.

Tekststudie omvat drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en verruimd:

  • Taalreflectie : Elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid.
  • Lectuurreflectie : Literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en inhoudelijke en stilistische analyse.
  • Cultuurreflectie : Totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.

Het curriculum omvat de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epischehet lyrischehet retorischehet filosofischehet historiografische en het juridische.
Epiek en lyriek komen ruim aan bod in het eerste leerjaar van de derde graad, de andere vier aspecten worden vooral in het tweede leerjaar bestudeerd.

Bij deze studie wordt ook gestreefd naar een groot aantal vaardigheden en attitudes die transferabel zijn naar andere domeinen en een vruchtbare voedingsbodem vormen voor succes in het hogeronderwijs. Recent onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die tijdens hun middelbare studies een richting met Latijn hebben gevolgd, grote slaagkansen hebben aan de hogeschool of universiteit. Zij hebben zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die hen in staat stellen de grote hoeveelheid leerstof structureel te verwerken.

Wetenschappen

Het onderwerp van de wetenschappen is de levende en/of niet-levende materie onder al haar aspecten. In het ASO gebeurt dit hoofdzakelijk in de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Je oefent in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal. Dit betekent:

• het zien en formuleren van een probleem.
• het opstellen van een hypothese.
• het toetsen van de hypothese door experimenten.
• het logisch beredeneren van de vaststellingen.

De studie van wetenschappen onderstelt ruime cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden. In de studierichtingen met de component wetenschappen wordt niet alleen een beroep gedaan op een zekere handvaardigheid maar ook op ruime wiskundige aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren

Lessentabel


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x