Latijn - wiskunde

Latijn

In de studierichtingen met de component moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van een grote communicatieve vaardigheid, niet alleen in de eigen taal, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Daar komt ook reflectie op taal bij kijken. Bovendien maken we uitgebreid kennis met (anderstalige) literatuur.

Na verschillende jaren van volgehouden studie kan je als leerling(e) van de derde graad je aandacht richten op de essentie van de klassieke studies: originele literaire teksten, behorend tot de wereldliteratuur, begrijpen en ermee in dialoog treden.

De studie van Latijnse teksten biedt voor jou uitgelezen kansen om :

  • Je gevoeligheid voor taal en literaire vormgeving te verfijnen;
  • Je cultuurhistorisch besef te verruimen;
  • Een kritische houding tegenover jezelf en onze maatschappij te ontwikkelen;
  • Je persoonlijkheid te vormen en je humaniteit te bevorderen.

Tekststudie omvat drie momenten, waarbij het inzicht in de tekst geleidelijk wordt verdiept en verruimd:


Taalreflectie: elementair tekstbegrip op basis van verworven taalkennis en leesvaardigheid.
Lectuurreflectie: literaire interpretatie vanuit genrekenmerken en inhoudelijke en stilistische analyse.
Cultuurreflectie: totaalinterpretatie vanuit de ruimere cultuurhistorische context en transfer naar onze maatschappij door vergelijking en confrontatie.

Het curriculum omvat de studie van zes aspecten van de Latijnse literatuur of het Romeinse denken: het epischehet lyrischehet retorischehet filosofischehet historiografische en het juridische.
Epiek en lyriek komen ruim aan bod in het eerste leerjaar van de derde graad, de andere vier aspecten worden vooral in het tweede leerjaar bestudeerd.

Bij deze studie wordt ook gestreefd naar een groot aantal vaardigheden en attitudes die transferabel zijn naar andere domeinen en een vruchtbare voedingsbodem vormen voor succes in het hogeronderwijs. Recent onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen die tijdens hun middelbare studies een richting met Latijn hebben gevolgd, grote slaagkansen hebben aan de hogeschool of universiteit. Zij hebben zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die hen in staat stellen de grote hoeveelheid leerstof structureel te verwerken.

Wiskunde

In de studierichting met de component wiskunde beogen we met het onderwijs in de wiskunde een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Wiskunde is een vak waar het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt de wiskunde bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. In de wiskunde hanteren we een werkwijze die steunt op de principes van eenvoud, zuinigheid en esthetiek, zowel in de redeneringen als in de voorstellingen. Deze principes kunnen voor jou bijdragen tot een houding van bewondering en verwondering voor de vele merkwaardigheden die zich voordoen in de wereld van getal en vorm.

In de wiskunde onderscheiden we een aantal hoofdgebieden. In de studierichtingen met een component wiskunde komen de volgende disciplines aan bod: rekenkunde, algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.


In de algebra ontwikkelen we algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan.

De meetkunde geeft ons inzicht in ruimtelijke situaties en we maken kennis met de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules.

De analyse leert ons technieken om het gedrag van functies van één variabele te bestuderen en te beschrijven. Naast de eigenschappen van de basisfuncties bestuderen we uitgebreid limieten, afgeleiden en integralen.

Statistiek levert methodes voor het verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren van gegevens. In dit domein kunnen we de link onderzoeken met maatschappelijke, economische en wetenschappelijke fenomenen. We leggen ook de basis voor de statistiek in het hoger onderwijs.

In de kansrekening leren we technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

Lessentabel


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x